Skip to content

Oferta

Laboratorium

Zajmuje się analizą parametrów fizyko-chemicznych ścieków przemysłowych. Laboratorium spełnia wymogi normy ISO 9001:2015. Posiadamy również laboratorium na Stacji Uzdatniania Wody, działające na potrzeby własne.

Utylizacja odpadów

Bezpieczna instalacja przeznaczona do utylizacji ciekłych odpadów, również niebezpiecznych, w szczególności: z procesów obróbki metali, produkcji i stosowania kwasów nieorganicznych lub wodorotlenków oraz opróżniania separatorów ropopochodnych.

neutralizator-jasny
Small local sewage treatment
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna

Posiadamy na własność mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych i przemysłowych, w której funkcjonuje ciąg technologiczny obejmujący: kraty, sita, piaskowniki, osadniki Imhoffa, złoża biologiczne oraz osadniki wtórne.

Dostarczanie wody

Dostarczamy swoim klientom wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie miejscowości Szydłowiec. Eksploatowane studnie głębinowe znajdują się w masywie leśnym będącym pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej.

suw
Hauptleitung
Infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Wykonujemy zadania związane z eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Nadzoruje wykonywanie nowych przyłączy i odbiera pod względem technicznym włączenia do eksploatowanych sieci.