Skip to content

Obsługujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Usługi świadczone klientom zewnętrznym :

 • czyszczenie osadników i separatorów
 • czyszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • kompleksowa usługa legalizowania wodomierzy lub montażu nowego wodomierza
 • wykonywanie robót budowlanych i projektów w zakresie budowy nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • opróżnianie i wywóz zawartości zbiorników bezodpływowych,
 • transport odpadów ciekłych

Infrastruktura sieci

Dział Sieci wykonuje głównie zadania związane z eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Nadzoruje wykonywanie nowych przyłączy i odbiera pod względem technicznym włączenia do eksploatowanych sieci. Świadczy również usługi klientom zewnętrznym głównie zlokalizowanym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Zadania związane z eksploatacją sieci wodociągowej to m.in.

 • wykonywanie płukań sieci,
 • sprawdzanie stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz pozostałej armatury wodociągowej zainstalowanej na sieci wodociągowej,
 • wykonywanie niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej,
 • pełnienie nadzoru i kontroli nad prawidłowymi wskazaniami układów pomiarowych wody.

Zadania związane z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej to m.in.

 • wykonywanie okresowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej specjalistycznym sprzętem,
 • sprawdzanie stanu technicznego pompowni sanitarnych zlokalizowanych na sieci kanalizacji sanitarnej,
 • prowadzenie nadzoru wizualnego nad jakością odprowadzanych ścieków sanitarnych,
 • sprawdzanie stanu technicznego studni kanalizacyjnych,
 • wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych na sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadania związane z eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej to m.in.

 • wykonywanie okresowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej specjalistycznym sprzętem,
 • sprawdzanie stanu technicznego pompowni deszczowej,
 • prowadzenie nadzoru wizualnego nad jakością odprowadzanych wód opadowo-roztopowych,
 • sprawdzanie stanu technicznego studni deszczowych,
 • wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej,