Skip to content

NEUTRALIZATOR N-9

Utylizacja odpadów

Nasza profesjonalna instalacja przeznaczona jest do unieszkodliwiania i utylizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Współpracujemy z największymi firmami z branży lotniczej, motoryzacyjnej i pokrewnych. Odpady dostarczane do naszego Neutralizatora pochodzą m. in. z:

  • odwadniania olejów w separatorach;
  • obróbki metali np. z procesów galwanicznych, cynkowania, anodowania;
  • produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej.

Unieszkodliwianie odpadów zachodzi w trzech ciągach technologicznych, w których odpady poddawane są procesom redukcji, neutralizacji, sedymentacji lub odzysku.

1

Odzysk

W procesie obróbki emulsji olejowej otrzymany olej przekazywany jest do ponownego przetwarzania. 

2

RDF (Refuse Delivery Fuel)

W procesie utylizacji odpadów płynnych powstają osady, które znajdują zastosowanie w produkcji paliwa alternatywnego RDF wytwarzanego przez Euro-Eko Sp. z o.o.

3

Oczyszczalnia ścieków

W wyniku oczyszczania odpadów płynnych powstają ścieki przemysłowe, które przekazywane są do naszej oczyszczalni ścieków.

Kod odpaduRodzaj odpadu
030399Inne nie wymienione odpady (odpady w postaci wody technologicznej z opróżniania obiegu zamkniętego przed okresowym czyszczeniem zbiorników)
060101*Kwas siarkowy i siarkawy
060102*Kwas Chlorowodorowy
060104*
Kwas fosforowy i fosforawy
060105*
Kwas azotowy i azotawy
060106*
Inne kwasy
060201*
Wodorotlenek wapniowy
060203*Wodorotlenek amonowy
060204*
Wodorotlenek sodowy i potasowy
060205*Inne wodorotlenki
060314Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
080120
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
080199Inne nie wymienione odpady
110105*Kwasy trawiące
110106*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05*
110107*
Alkalia trawiące
110108*
Osady i szlamy z fosforowania
110111*
Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
110112Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
110113*Osady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
110114Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
110198*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
110199
Inne nie wymienione odpady
120109*
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
120301*
Wodne ciecze myjące
130507*
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
160506*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
160507*
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
160509Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
160606*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
161001*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
161002Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
190902
Osady z klarowania wody
190906
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
200114*
Kwasy
200115*
Alkalia