Skip to content

Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna

Posiadamy na własność mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych i przemysłowych, w której funkcjonuje ciąg technologiczny obejmujący: kraty, sita, piaskowniki, osadniki Imhoffa, złoża biologiczne oraz osadniki wtórne. Maksymalna wydajność dobowa oczyszczalni wynosi ok. 5 400,00 m3/d. Oprócz ścieków doprowadzanych przez sieć kanalizacyjną, oferujemy również usługę odbioru ścieków sanitarnych wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych.

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie zintegrowane.

Na oczyszczalnię ścieków przyjmujemy:

 • podczyszczone ścieki przemysłowe z instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane,
 • podczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które wymagają posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do kanalizacji.

Są to ścieki pochodzące z przemysłu:

 • stosującego procesy obróbki metali chemicznej i elekrochemicznej,
 • elektrochemicznego,
 • energetycznego,
 • spożywczego,
 • farmaceutycznego,
 • papierniczo-poligraficznego,
 • drzewnego i płyt wiórowych,
 • meblarskiego,
 • obróbki szkła.